Dizajni


Katër objektet janë të projektuar duke u mbështetur në standardet e EU-së dhe kryesisht kanë 2 nivele të garazheve të destinuara për garazhim të automjeteve dhe depo të cilat shfrytëzohen nga banorët. Objektet kanë më shumë se 1 vendparkim për njësi banesore, duke përfshirë parkimet në garazha dhe ato të hapura, si dhe mundësi shumë të lehtë që të rritet numri i parkingjeve në të ardhmen, nëse shfaqet nevoja.

Dizajni
Koncepti

Koncepti


Kompleksi afarist banesor përbëhet prej 4 objekteve, të cilat në tërësi me anë të lidhshmërisë urbane që formojnë strukturë unike të objekteve, ku secili objekt ka identitetin e vet, por edhe të gjitha objektet së bashku janë strukturë në vete. Objektet kanë një arkitekturë bashkëkohore me një shprehje të veçantë arkitektonike.
Pasi që destinim primar i kompleksit është banimi rëndësi e veçantë i është kushtuar ngrohtësisë së objekteve, e cila është arrit me përdorimin e tullës për mveshjen e fasadave dhe ngjyrave të ngrohta. Dominimi i gjelbërimit gjithashtu ka rol të veçantë në kompleksin tonë, i cili jep një kont