Objekti 2
Prishtine
Objekti 2
Prishtine
Objekti 2
Prishtine
Objekti 2
Prishtine
Objekti 2

Objekti 02 me Investitor fillestar Art Construction me anën e kontratës për ndërtim të përbashkët me nr. 3633/2012 e vërtetuar nga Gjykata Komunale u pajtuan që të barten tek M&B Company sipas kushteve te kontratës LRP/REF nr. 1667-265/2013.

LOKACIONI Objekti 2