Objekti 10
ART Construction

Objekti 10

Projekti më I ri nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë , me një teren kryesisht të rrafshët në një pjerrsi prej 5%. Lokacioni I paraparë për projektin e objektit ka siperqfaqen 1202 m2 , gjersa siperfaqja e gjelbëruar është 235.5 m2. Gjithashtu totali I siperfaqes mbi dhe nëntokë në hapsirën ndërtuese do të jetë 4181.9 m2.